015 - 380 92 93 info@nlliften.nl

Algemene Service Voorwaarden van NL Liften B.V.

Artikel 1 Uitvoering van de overeenkomst

1.1 Alle werkzaamheden zullen worden verricht binnen de normale, bij de opdrachtnemer geldende bedrijfstijd. behalve als deze dagen vallen op nationale feestdagen. Als het noodzakelijk is om werkzaamheden te verrichten, buiten deze tijden, heeft opdrachtnemer het recht de hieruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

1.2 Opdrachtnemer is niet verplicht de komst van de onderhoudsmonteur aan te kondigen, tenzij anders overeengekomen. Bij meerdere onderhoudsbeurten per jaar worden deze regelmatig over het jaar uitgevoerd.

Artikel 2 Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

2.1 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer of diens personeel, al dan niet op vertoon van (bedrijfs)legitimatiebewijs, ongehinderd en zonder vertraging de toegang tot de installatie te verschaffen zodat de taken die voortvloeien uit deze overeenkomst kunnen worden uitgevoerd. Opdrachtnemer mag eventuele wachttijden aan opdrachtgever in rekening brengen.

2.2 De opdrachtgever zal de installatie (laten) gebruiken volgens de oorspronkelijke gebruikershandleiding en de door de overheid, opdrachtnemer, fabriek of andere bevoegde instanties daarvoor vastgestelde voorschriften.

2.3 De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer onmiddellijk in kennis te stellen van abnormale verschijnselen die zich voordoen aan de installatie. Opdrachtgever dient zo nodig de installatie buiten bedrijf te stellen volgens aanwijzingen van opdrachtnemer of de oorspronkelijk bij de installatie geleverde gebruikershandleiding, of andere instructies van de fabrikant.

2.4 Als de omstandigheden of aard van gebruik van de installatie wijzigen, zal de opdrachtgever dit tijdig schriftelijk aan de opdrachtnemer melden en pas na diens toestemming de wijziging doorvoeren. Als de wijzigingen daar aanleiding toe geven, is opdrachtnemer bevoegd het onderhoudstarief aan te passen.

2.5 De opdrachtgever heeft niet het recht zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer anderen dan de opdrachtnemer werkzaamheden aan de liftinstallatie te laten verrichten. Als de door derden uitgevoerde werkzaamheden daar aanleiding toe geven, is opdrachtnemer bevoegd het onderhoudstarief aan te passen.

2.6 De opdrachtgever is verplicht de installatie steeds in overeenstemming te houden met de wettelijke eisen en andere publiekrechtelijke voorschriften en slechts in overeenstemming met deze eisen en voorschriften en de geldende gebruiksaanwijzing te gebruiken. De opdrachtgever moet de adviezen van de opdrachtnemer in verband met de bedoelde eisen en voorschriften nauwgezet en onverwijld opvolgen, zelfs als dit betekent dat de installatie buiten bedrijf moet worden gesteld. Als naar het oordeel van de opdrachtnemer sprake is van een acute gevaarsituatie dient de opdrachtgever de installatie buiten bedrijf te stellen of de buiten bedrijfstelling door de opdrachtnemer te accepteren. De opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding van opdrachtnemer in verband met de bedoelde buitenbedrijfstelling.

2.7 De opdrachtgever moet er voor zorgen dat de medewerkers van opdrachtnemer in de gelegenheid zijn hun werkzaamheden te verrichten onder omstandigheden die zijn voorgeschreven in de Arbeidsomstandighedenwet.

2.8 De opdrachtgever moet zorgen voor adequate energie- en telefoonvoorzieningen. De aansluit- en verbruikskosten van deze voorzieningen, evenals overige verbruikskosten en kosten van keuringen door daartoe bevoegde instanties, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 3 Verplichtingen van de opdrachtnemer uit de serviceovereenkomst “BASIS”

3.1 De opdrachtnemer zal op basis van de onderstaande voorwaarden zorg dragen voor de overeengekomen controle en het onderhoud van zowel het elektrische, mechanische of hydraulische gedeelte van de installatie.

3.2 De opdrachtnemer zal zorg dragen voor het controleren en afstellen van onderdelen die daarvoor in aanmerking komen en die van invloed zijn op de veilige en bedrijfszekere werking van de installatie. De opdrachtnemer zal daarnaast tijdens het servicebezoek noodzakelijke kleine herstelwerkzaamheden verrichten, voor zover daarvoor geen demontage van (onder)delen van de installatie noodzakelijk is.

3.3 Ten minste zal, voor zover van toepassing, aandacht worden besteed aan:
– deurbeveiligingen;
– eind-, nood- en verdiepingsschakelaars;
– snelheidsbegrenzer met toebehoren;
– reminrichting;
– veiligheidscontacten;
– signalering- en alarminrichting;
– loopvlakken van wielen;
– lageringen, afdichtingen en cilinderpakkingen;
– buffers;
– staalkabels en/of kettingen;
– schakelkasten en schakelapparatuur;
– de systeemdruk;
– olieleidingen, oliepeil en oliefilters;
– het aggregaat, stuurblok en ventielen;
– verlichting.
– kooi-, en tegengewichtsloffen en de geleiderollen;

3.4 De opdrachtnemer zorgt voor het uitwendig reinigen van de liftmachine, de motoren, het aggregaat, alle aandrijvingen, de kabels- en kettingschijven en de elektrische- en hydraulische apparatuur. Ook zal de machineruimte in ordelijke staat worden gehouden en zorgt opdrachtnemer voor het schoonhouden van de schachtput en de bovenzijde van de kooi, behalve als er sprake is van vervuiling door derden.

3.5 Opdrachtnemer zal zorg dragen voor het smeren van geleiders, lagers en overige daarvoor in aanmerking komende onderdelen.

3.6 Opdrachtnemer is verplicht tot het leveren en gebruiken van alle voorgeschreven of kwalitatief gelijkwaardige smeer- en reinigings- en overige onderhoudsmiddelen ten behoeve van de werkzaamheden die binnen de reikwijdte van de serviceovereenkomst vallen.

3.7 Alle te verrichten werkzaamheden aan de installatie(s) zullen door deskundig personeel worden uitgevoerd.

3.8 Van de onderhoudsbezoeken zal aantekening worden gemaakt in het tot de installatie behorende liftboek. Indien gewenst zal een beknopt rapport van de onderhoudsactiviteiten aan opdrachtgever worden overlegd.

3.9 Opdrachtnemer zal opdrachtgever in kennis stellen van de wenselijkheid of noodzakelijkheid van het (laten) verrichten van bouwkundige werkzaamheden, die van invloed zijn op het functioneren en de veiligheid van de installatie. Ook zal opdrachtgever op de hoogte worden gebracht van de wenselijkheid of noodzakelijkheid van reparatie, verbetering of vernieuwing van één of meer onderdelen van de installatie als gevolg van toevallige of moedwillige beschadiging, als dit tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt.

3.10 Opdrachtnemer zal gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar zijn voor de melding van storingen of calamiteiten. Opdrachtnemer is gehouden binnen een redelijke termijn op een melding te reageren en, indien mogelijk, de storing direct op te heffen.

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtnemer uit de serviceovereenkomst “UITGEBREID”

4.1 Op grond van de serviceovereenkomst uitgebreid heeft de opdrachtnemer dezelfde verplichtin- gen als op grond van de serviceovereenkomst basis. Daarnaast heeft de opdrachtnemer ook nog de volgende verplichtingen.
– Het leveren en aanbrengen van die onderdelen, waaronder uitdrukkelijk niet inbegrepen alle printplaten, die bij normaal gebruik aan slijtage onderhevig zijn, te weten: smeltveiligheden, signaallampjes, standaard verlichtingslampen in de schacht en de machinekamer, bedieningselementen, deurgeleidingssloffen, leidslofvoeringen. De beoordeling van de noodzaak tot vervanging van onderdelen berust bij de opdrachtnemer. Onderdelen, die vrijkomen bij bovengenoemde werkzaamheden worden eigendom van opdrachtnemer.
– Het gedurende normale, bij de opdrachtnemer geldende bedrijfstijd, opheffen van alle liftstoringen, die door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.
– Het verlenen van assistentie bij periodiek te verrichten keuringen door de daartoe bevoegde instanties. Als er vaker keuringen plaatsvinden dan wettelijk is voorgeschreven, is opdrachtnemer bevoegd haar werkzaamheden bij deze keuringen tegen de voor hem op dat moment geldende tarieven in rekening te brengen.

4.2 Als de opdrachtgever niet instemt met de vervanging van onderdelen die noodzakelijk zijn voor een betrouwbaar functioneren van de installatie en die niet behoren tot de in het eerste lid van dit artikel opgesomde categorie onderdelen die bij normaal gebruik aan slijtage onderhavig zijn, zal de opdrachtnemer niet gehouden zijn tot nakoming van zijn verplichtingen die volgen uit dit artikel met betrekking tot deze onderdelen. Of het noodzakelijk is een onderdeel te vervangen is ter beoordeling van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal desgewenst zorg dragen voor de vervanging van de betreffende onderdelen tegen de voor hem op dat moment gehanteerde tarieven.

Artikel 5 Uitzonderingen op de verplichtingen van de opdrachtnemer

5.1 Opdrachtnemer is niet verplicht tot het kosteloos verrichten van;
– Werkzaamheden die het gevolg zijn van toevallige of moedwillige beschadiging, onoordeelkundig gebruik of verkeerde bediening door anderen dan opdrachtnemer;
– werkzaamheden die voortvloeien uit overmachtsituaties, waaronder mede wordt verstaan brand, explosie, waterschade, natuurrampen, bouwkundige werkzaamheden, oorlogshandelingen, oproer, atoomreacties en molest;
– werkzaamheden als gevolg van wijziging of uitbreiding van overheidsvoorschriften.
– schoonmaak- en reinigingswerkzaamheden aan de liftkooi en –schacht en het wassen van ruiten;
– werkzaamheden die het gevolg zijn van stroomstoringen of storingen in het telefoonnetwerk;
– het inwendig reinigen van de liftmachine, de motoren, de vanginrichting, het aggregaat, de hydraulische apparatuur en alle overige onderdelen waarbij demontage nodig is;
– het uitvoeren van werkzaamheden die het gevolg zijn van natuurlijke slijtage en materiaalmoeheid;
– het vervangen van defecte onderdelen, waaronder alle printplaten, behalve de in artikel 4.1 met name genoemde onderdelen wanneer een “serviceovereenkomst uitgebreid” is afgesloten;
– het leveren of vervangen van hydraulische olie of de olie in de liftmachine.

5.2 Oppervlaktebehandelingen en het herstellen van schilderwerk, bekleding en decoratiewerk van voor de liftgebruiker toegankelijke c.q. bereikbare onderdelen van de installatie behoren niet tot de verplichtingen van opdrachtnemer.

5.3 Het vernieuwen en herstellen van de bouwkundige onderdelen van de schacht, de schachtput en de machineruimte en van lampen, lichtbuizen en armaturen buiten de kooi, de schacht en de machineruimte behoren niet tot de verplichtingen van opdrachtnemer.

5.4 De in dit artikel uitgesloten werkzaamheden kunnen desgewenst door opdrachtnemer tegen haar gebruikelijke tarieven worden uitgevoerd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
6.2 Schadeclaims dienen binnen één maand na het ontstaan, althans één maand nadat de schade redelijkerwijs ontdekt had behoren te zijn, schriftelijk bij opdrachtnemer te worden gemeld. Bij niet tijdige melding vervalt iedere aanspraak op schadevergoeding, wanneer opdrachtnemer door de late melding in een nadeligere positie is gebracht.
6.3 Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor:
– bedrijfsschade (bedrijfsstoring, buiten dienst staan van de installatie, inkomstenderving, gederfde winst, personeelskosten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan;
– voor schade, welke ook, die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, behalve als opdrachtnemer daarvoor verzekerd is;
– schade ontstaan bij de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, als gevolg van verborgen gebreken, materiaalmoeheid, ouderdom of slijtage van de installatie, tenzij ontstaan door nalatigheid van de opdrachtnemer in de uitvoering van zijn werkzaamheden;
– schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
– directe of indirecte schade door brand of het activeren van sprinklers of andere toestellen, die een gevolg is van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, behoudens in het geval van grove nalatigheid aan de zijde van de opdrachtnemer;
– milieuschade;
– schade die het gevolg is van het niet opvolgen door opdrachtgever van, door of vanwege de overheid of andere bevoegde instanties, vastgestelde voorschriften.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
7.2 Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
7.3 Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn, en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen, worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 8 Prijs en betaling

8.1 Opdrachtnemer is bevoegd de prijs jaarlijks aan te passen op grond van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2000=100).

8.2 Betaling dient te geschieden op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.

8.3 Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.

8.4 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
– een betalingstermijn is overschreden;
– opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
– beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
– de opdrachtgever (rechtspersoon) wordt ontbonden of geliquideerd;
– de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
Onverminderd zijn rechten die rechtsreeks voortvloeien uit de wet heeft de opdrachtgever in bovengenoemde gevallen het recht met onmiddellijke ingang de uitvoering van alle werkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst zonder verdere ingebrekestelling te ontbinden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, die een gevolg is van deze opschorting dan wel ontbinding.

8.5 Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.6 Als de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, echter met een minimum van 12% per jaar als de wettelijke rente lager is dan 12%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

8.7 Als betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,=.

8.8 De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
– over de eerste € 3.000,= 15%
– over het meerdere tot € 6.000,= 10%
– over het meerdere tot € 15.000,= 8%
– over het meerdere tot € 60.000,= 5%
– over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%

8.9 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

8.10 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9 Overige bepalingen

9.1 Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden die op grond van veiligheidsvoorschriften, of haar uit het oogpunt van maatschappelijke zorgplicht noodzakelijk blijken, uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer zal deze werkzaamheden slechts uitvoeren wanneer de noodzakelijke actie van de opdrachtgever is uitgebleven en opdrachtnemer opdrachtgever hiervan in kennis heeft gesteld.

9.2 Het Nederlandse recht is van toepassing.

9.3 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij wettelijke regels zich daartegen verzetten. Opdrachtnemer is gerechtigd van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN NL Liften b.v.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van NL Liften b.v. en op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.2. NL Liften b.v. wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, con- form Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.

2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.

4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd
5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.

5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de
werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.

6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

Artikel 7: Prijswijziging
7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.

8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nako- ming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.

9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, beton-, funderings-, metsel-, timmer-, tegel-, stu- kadoors-, schilder-, behangers-, steiger-, herstel-, of ander bouwkundig werk en werkzaamheden aan cv-installaties en dergelijke;
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit, telefoon of andere infrastructurele voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
d. de kosten voor horizontaal en verticaal transport op de bouwplaats;
e. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
f. reis- en verblijfkosten.
g. de kosten voor het aanbrengen en verwijderen van veiligheidsvoorzieningen.

h. de kosten voor het leveren en in de bouwkundige constructie aanbrengen van ankerrails, hijsbinten, schroefhulzen en boorankers;
i. de kosten voor het maken, houden en zonodig dichten van openingen in bouwkundige constructies.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek (wijzigingen in het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. in geval van afwijkingen van de bedragen stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat door of namens derden uit te voeren (bouwkundige) werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt en dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient opdrachtgever opdrachtnemer hiervan terstond in kennis te stellen.

11.2. De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat:

a. de plaats waar opdrachtnemer de werkzaamheden uit moet voeren bereikbaar is, onder meer via een verharde weg, d.w.z. een door vrachtwagens en mobiele kranen berijdbare weg, en een opening in de gevel aanwezig is waardoor goederen in de ruimte waarin de montage plaatsvindt kunnen worden gebracht;
b. de ruimte waarin de werkzaamheden plaats moet vinden schoon, droog en water- en wind- dicht is en de vloeren berijdbaar zijn voor de rolsteigers om een ononderbroken voortgang der montage te waarborgen. Met de rolsteigers kunnen werkzaamheden tot 4 meter boven de afgewerkte vloer uitgevoerd worden. Bij werkzaamheden boven 4 meter moet opdracht- gever zorgdragen voor steigers e.d.;
c. adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen tijdig aanwezig zijn. De verplichtingen van opdrachtgever omvatten mede het bedienen van genoemde hulpwerktuigen, het aanbrengen en na gebruik weer verwijderen van werkverlichting en werkvloeren met beschermingen op de plaatsen waar lifttechnische werkzaamheden moeten worden verricht;
d. de elektra, die nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden van opdrachtnemer tijdig en kosteloos op ten hoogste 5 meter afstand van het werkobject ter beschikking is;
e. gedurende de uitvoering van de lifttechnische montage aan opdrachtnemer op een goed bereikbare plaats nabij de liftschacht een droge, verwarmde, verlichte en goed afsluitbare ruimte van voldoende grootte ter beschikking wordt gesteld, uitgevoerd volgens de eisen van de Arbo-wet en -regelgeving. De bedoelde ruimte kan dienen als onderkomen voor het

personeel van opdrachtnemer, hun persoonlijke eigendommen en het opslaan van de te verwerken materialen en gereedschappen;
f. bij aanvang van het werk alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen zoals, vangnetten, randbeveiligingen, bevestigingspunten voor vanglijnen en andere voorzorgsmaatregelen waaronder afzettingen van onderliggende terreinen of werkvloeren en deze gedurende het werk worden gehandhaafd. Alles zodanig dat wordt zorg gedragen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor de monteurs, welke omstandigheden
voldoen aan de eisen, welke door of krachtens de Arbo-wet en/of enig andere nationale,
dan wel internationale regeling ter zake, aan de werkgever en/of de bouwplaats worden gesteld;
g. de elektrische voedingsleidingen voor kracht en verlichting met inbegrip van de daarin aan te brengen toestellen zoals hoofdschakelaars, groepsschakelaars en beveiligingen tijdig zijn geleverd en bij de aandrijving zijn aangebracht, op de plaatsen die door de opdrachtnemer zijn aangegeven;
h. de verlichting, noodverlichting en wandcontactdozen in de liftmachineruimte, de verlichting van de schacht en de schachttoegangen, alsmede de verwarming en ventilatie van de liftmachineruimte en zonodig van de schacht tijdig zijn geleverd en aangebracht;
Onder tijdig wordt wat betreft de bouwkundige liftschacht en liftmachineruimte verstaan:
voorafgaande aan aanvang van de liftmontage op het bouwwerk.

11.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer, in geval van overtreding van de in lid 11.2 sub f genoemde regels, voor de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder nadrukkelijk begrepen kos- ten voortvloeiende uit eventuele sancties en/of aanwijzingen door de Arbeidsinspectie.

11.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijkheid voor voorzieningen, middelen, materialen, hulpmaterialen, en onderdelen zoals bijvoorbeeld machines, steigers, stellages, voertuigen, liften, ladders en dergelijke, die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld.

11.5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

11.6. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering / inbedrijfstellen van het werk
12.1. Onder oplevering / inbedrijfstellen wordt in dit artikel verstaan, het door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk conform artikel 12.2. opleveren van het werk aan diens contractuele wederpartij
/ opdrachtgever.

12.2. Het werk wordt als opgeleverd / inbedrijfgesteld beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan;
e. het werk is goedgekeurd door een keurende instantie.

12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

12.4. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de afgekeurde delen van het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

12.5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.
Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.

13.5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens producten- aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14: Garantie
14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering / inbedrijfstelling in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Deze periode wordt verlengd tot
12 maanden indien opdrachtgever binnen twee maanden na oplevering / inbedrijfstelling van de installatie met opdrachtnemer een onderhoudsovereenkomst sluit.

14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan.

Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen komen voor rekening van opdrachtgever. In het geval de installatie zich buiten Nederland bevindt, komen ook de eventueel gemaakte reis- en ver- blijfkosten voor rekening van opdrachtgever.

14.3. De ingevolge de garantieverplichting door opdrachtnemer vervangen gebrekkige onderdelen worden zijn eigendom.

14.4. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
– de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;
– het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden;
– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een gele- verde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage.

Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.

14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.

14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.

14.9. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering, of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.

Artikel 15: Reclamaties
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen twee maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij
opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet nagekomen verplichtingen door opdrachtgever
16.1. Als opdrachtnemer bereid en in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, maar nakoming verhinderd wordt door een oorzaak die binnen de risicosfeer van opdrachtgever ligt en die aan hem kan worden toegerekend, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer gederfde rente, gemaakte kosten en geleden schade.

16.2. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. bij termijnbetaling:
– 30% van de totale prijs bij opdracht;
– 35% van de totale prijs voor aanvang montage;
– 15% van de totale prijs bij 50% montagevoortgang;
– 20% van de totale prijs voor einde montage
c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.

17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgeslo- ten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.

17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. opdrachtgever (rechtspersoon) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechte- lijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,=.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000,= 15% over het meerdere tot € 6.000,= 10% over het meerdere tot € 15.000,= 8% over het meerdere tot € 60.000,= 5% over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 19: Beëindiging
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internati- onale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

20.3 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Share This